Förväntade licenser per stugby

Antal registrerade/förväntade årslicenser 2016/17

Lokalisering                   Antal                Antal boenheter       Förväntat antal

                                         registrerade   Not 1                          Not 2

1.  Byn                                                      48                                69      Not 3

2.  Fjällsippan                                          24+1                             50   

3.  Hyttmästarbacken                              24+2                             52       

4.  Liften                                                 112                             224

5.  Pinkelviken                                            8                                16  

6.  Rimobäcken                                       23                                46

7.  Silverudden                                         17+3                            40              

8.  Tullbacken                                           35                                70

9.  Övriga                                                  35  ?                            35

Summa  1-9                                           332                               602 

Hyrskotrar                                                                                      28

Totalt antal                                                                                  630      Not 4

 

Not 1.   Med antal boenheter avses Fastboende/Stugor/Lägenheter/Campingvagnar

Not 2.   En kvalificerad bedömning är att i varje boenhet finns 2-3 skotrar, sannolikt

              någonstans i mitten av intervallet.

              För att vara på den säkra sidan väljer vi att här räkna med låga 2 skotrar/boenhet.

              Antagandet resulterar i att minst 630 skotrar bedöms vara stationerade och används

              säsongsvis inom JSF.s geografiska verksamhetsområde.

              Sannolikt ligger det verkliga antalet över 700.

              Därtill kommer ett stort antal weekend och veckobesökare.

Not 3    Schablonen 2 skotrar/boenhet kan inte tillämpas här därför att för byns markägare

              gäller det som fastställts i Markägaravtalen.

Not 4    JSF har budgeterat 600 årslicenser.

 

Sammanfattningsvis – Av sammanställningen kan man dra slutsatsen att JSF har goda förutsättningar att uthålligt kunna erbjuda en hög servicenivå vad avser skoterleder och längdskidspår under förutsättning att alla gör rätt för sig.