Kallelse till årsmöte 2020

Jäckviks skoterförening  (JSF)                                                      Årsmöte 2020 – Kallelse               Org.nr 897002-0007                    

Tid:    Lördagen den 31 oktober 2020 kl. 15.00 

Plats:    Jäckviksgården                                                                                                       

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredrag av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019-08-01 - 2020-07-31 
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Godkännande av verksamhetsberättelse 2019 - 2020 Bilaga 1 
 12. Godkännande av verksamhetsplan 2020 - 2021 Bilaga 2
 13. Val av styrelseordförande för en tid av 1 år
 14. Val av 5 styrelseledamöter för en tid av 2 år          
 15. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 2 år                                                                                                                                                                       
 16. Val av revisor
 17. Val av valberedning - 1 ledamot för en tid av 2 år
 18. Motioner                                                                                                                                                           
 19. Allmän information
 20. Ersättningar
 21. Besluta om att anordna pimpeltävling påskdagen 2021-04-04, ansökan om lotteritillstånd samt utse lotterikontrollant
 22. Övriga frågor
 23. Årsmötesprotokollets tillgänglighet
 24. Tid för nästa årsmöte
 25. Årsmötets avslutande

 

Bilagor till denna kallelse/dagordning

 1. Verksamhetsberättelse     2019/20    
 2. Verksamhetsplan    2020/21
 3. Valberedningens förslag