0,00kr

Ägardirektiv

Bakgrund

En ideell förening är till sin natur relativt svårstyrd samtidigt som det är svårt att få ägarna, d.v.s. föreningens medlemmar, att känna delaktighet i verksamheten och att få varje enskild medlem att känna samma ansvar som den av årsmötet valda styrelsen för att nå dom uppsatta verksamhetsmålen..

Medlemmarna bör därför göras medvetna om att styrelsen bara utgör ett verktyg för föreningen att nå den eftersträvade styrningen såsom det uttrycks i dessa ägardirektiv..

Syfte

Syftet med dessa ägardirektiv är att låta föreningens ägare fastslå det som ägarna vill med Jäckviks skoterförening (JSF) så att styrelsen aldrig skall behöva tveka om vad som är ägarnas avsikt med verksamheten.
Dokumentet är riktat till styrelse och verkställande ledning som sedan har att efter bästa förmåga verkställa ägarnas intentioner..

Styrelsens sammansättning

Styrelsen bör sättas samman så att erforderliga kompetenser och erfarenheter blir representerade.

Det bör också vara en strävan att få en så bred representation i styrelse och kommitte’er som möjligt. Helst bör samtliga sammanslutningar inom Jäckviks by vara representerade i styrelsen.

Med sammanslutningar i detta sammanhang avses Jäckviks by, dess stugägarföreningar samt verksamheter kring Jäckviks Liften AB.
I övrigt hänvisas till JSF:s stadgar.

JSF.s verksamhet

JSF.s verksamhet skall vara att under organiserade former upprätthålla och utveckla skoterleder och längdskidspår inom Jäckviks by och dess närområden samt att tillsammans med byn medverka i verksamheter som är av gemensamt intresse för utvekling av orten och dess besöksnäringar.

JSF.s geografiska verksamhetsområde

JSF.s strävan skall vara att genom samarbete med andra skoterföreningar inom Arjeplogs kommun kunna hålla sammanhängande ledsystem.
Förutom dom interna lederna inom Jäckviks by och dess närområden skall JSF ha ansvar för:

Eventuellt påkallade ändringar av vårt geografiska verksamhetsområde skall föreläggas årsmötet för godkännande.

Beslut om att köpa tjänster

JSF kommer även fortsättningsvis att till en del vara beroende av ideella arbetsinsatser från medlemmar och valda funktionärer men dessa får inte vara så omfattande/betungande att ingen vill/orkar engagera sig.

För att skapa rimligare arbetsbelastning för berörda fattar JSF.s årsmöte beslut om att i vart fall köpa maskinförar- redovisnings- och revisorstjänsterna.

Finansiering av verksamheten

JSF.s driftkostnader inklusive fulla avskrivningar för maskiner och övrig utrustning skall täckas av medlemsavgifter, tvingande ledavgifter samt sponsors-och reklamintäkter. Strävan skall vara att överskottet från det årligen återkommande Jäckviksnappet skall kunna avsättas till insatser för vidareutveckling av JSF.

Styrelsen

JSF.s styrelse beslutade 2015 10 03 att föreslå dessa ägardirektiv att antas av årsmötet 2015 10 31.
Dessa ägardirektiv antogs av JSF.s årsmöte 2015 10 31

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram