Ägardirektiv

Grunduppgifter

Föreningsuppgifter
Jäckviks Skoterförening
Organisationsnummer: 897002-0007
Associationsform: Allmännyttig ideell förening

Ägare
100% medlemsägt

Syftet med ägardirektivet

Syftet med det här dokumentet är att:

Valberedning och styrelse

Valberedningens sammansättning

Valberedningen skall bestå av en ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet, samtliga på ett år.
Fördelningen av posterna bör som brukligt är vara representativ för ägarbilden.
Med den ansatsen och mot bakgrund av att boenheternas sammansättning består av byn, norrmän och svenskar är det därför rimligt att posterna i valberedningen fördelas med en representant från vardera.

Styrelsen - riktlinjer för nominering till och fördelning av styrelseposterna

Vid val av styrelseledamöter bör strävan vara att få en så bred fördelning som möjligt från byns olika stugområden.
Även jämställdhetsfrågan bör beaktas

Ordförandeposten utses av årsmötet utan hänsyn till fördelningsreglerna, medan de övriga åtta posterna fördelas enligt följande:

Byn, Jäckvik Fjällcenter samt Längdskidor bör vardera alltid tilldelas en styrelsepost

Tullbacken, Silverudden, Tallkotten, Pinkelviken, Fjällsippan samt Hyttmästarbacken bör dela på de övriga fem posterna.

Eftersom stugområdena redan nu är fler än antalet styrelseplatser kan detta i viss mån kompenseras vid fördelningen av suppleantposterna.

Styrelsens arbetssätt

Styrelsen i JSF får anses vara oproportionellt stor i förhållande till verksamheten, vilket medför nackdelar i form av svårigheter att samlas till frekventa möten.
Motivet till det är att antalet ägargrupperingar (stugområden) är många och att en spridning av styrelseposterna förväntas öka medlemmarnas känsla av delaktighet och engagemang.

För att minimera ovan nämnda nackdelar föreslås att styrelsen inom sig utser ett arbetsutskott, AU, som sköter det löpande och att de övriga ledamöterna kan delta i besluten "per capsulam", det vill säga utan att medlemmarna behöver kallas till ett fysiskt sammanträde.

Verksamhet

JSF:s huvudsakliga verksamhet skall vara att under organiserade former upprätthålla och utveckla skoterleder och längdskidspår inom Jäckviks by och dess närområden.
Vidare att genom samarbete/samråd med övriga skoterföreningar inom Arjeplogs kommun kunna hålla en rimlig ledstandard i ett sammanhängande ledsystem.

Spårhållning för längdskidåkning har under de senaste tio-femton åren blivit allt mer efterfrågat av medlemmarna. Ett antal olika spårsträckningar har utvecklats och preparerats i varierande grad beroende på snötillgång. Även tidpunkt på säsongen kan påverka intresset för de olika alternativen.
Se spårkartan på hemsidan.

I stadgarna stolpas ett antal punkter, samtliga med fokus på medlemsnyttan och det JSF har gemensamt med Jäckviks by

Sammanfattningsvis

All verksamhet skall bedrivas inom ramen för det som gäller för en Allmännyttig ideell förening, så som det beskrivs i Skatteverkets regler!

JSF:s geografiska verksamhetsområde

JSF:s geografiska verksamhetsområde är vad avser de allmänna ledsträckningarna

Alla överväganden avseende det geografiska verksamhetsområdet skall prövas av årsmötet!

Därutöver finns inom byn och dess närområden ett antal livligt frekventerade färdstråk som JSF också upprätthåller, i rimlig omfattning efter medlemmars önskemål, varom styrelsen kan besluta utan samråd med övriga föreningar.

Finansiering av verksamheten

JSF:s driftkostnader, inklusive underhåll samt avskrivningar för byggnader, maskiner och övrig utrustning, skall täckas av medlemsavgifter, ledavgifter samt sponsors- och reklamintäckter.

Strävan skall vara att överskottet från Jäckviksnappet och det därmed sammanhängande lotteriet skall kunna avsättas till insatser för vidareutveckling av JSF med fokus på medlemsnyttan.

Om uttag av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna skall vara differentierade så att de i görligaste mån avspeglar kostnaderna för den medlemsnytta som JSF erbjuder sina medlemmar.

Avgifterna uppdelas därför i:

Dessa ägardirektiv antogs av JSF:s styrelse och årsmöte 2021-11-06

Bilaga till ägardirektiv

Mall för driftsbudget

Mall-for-driftsbudgetLadda ner
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram